Algemene voorwaarden

1. Uw relatie met Zoets (BV Withouck De Groote).

1.1 De bestellingen, leveringen en betalingen via onze website noemen we verder de ‘Services’. Deze Services zijn onderhevig aan de algemene verkoopsvoorwaarden en vormen een juridische overeenkomst tussen u en Zoets. Zoets betekent BV Withouck De Groote, maatschappelijke zetel Bruggestraat 19, 8750 Zwevezele, België. BTW nummer: BE 0726 493 475. E-mailadres: info@zoets.be, telefoonnummer: 0477 82 07 58.

1.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met Zoets, zijn op uw overeenkomst met Zoets altijd ten minste de bepalingen en verkoopsvoorwaarden uit dit document van toepassing.

1.3 Deze algemene verkoopsvoorwaarden vormen een bindende overeenkomst tussen u en Zoets met betrekking tot uw bestellingen, leveringen en betalingen. Lees deze algemene verkoopsvoorwaarden daarom aandachtig door. Deze juridische overeenkomst wordt hierna aangeduid als de ‘Voorwaarden’.

2. De Voorwaarden accepteren

2.1 U kunt de Services pas gebruiken nadat u heeft ingestemd met de Voorwaarden. Als u de Voorwaarden niet accepteert, kunt u geen gebruik maken van de Services.

2.2 U kunt de Voorwaarden accepteren door te klikken om de Voorwaarden te accepteren, deze optie is door Zoets beschikbaar gesteld in de gebruikersinterface van een Service.

3. Aanbiedingen, prijzen, afbeeldingen producten

3.1 Aanbiedingen door en prijzen van Zoets zijn vrijblijvend. De prijzen van de website kunnen afwijken van de prijzen in een verkooppunt. Zoets accepteert geen aansprakelijkheid voor typ- of drukfouten.

3.2 Alle foto’s op onze website zijn met de grootste zorg gemaakt maar blijven louter indicatief met als doel uw keuze te vergemakkelijken. De effectief geleverde producten kunnen derhalve mogelijk visueel afwijken.

3.3 Zoets behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen, valutakoersen of (wettelijke) voorschriften door te rekenen.

3.4 Alle geldende prijzen zijn steeds prijzen inclusief BTW en exclusief eventuele betaalkosten en/of leveringskosten.

4. Bestellingen

4.1 Een overeenkomst komt tot stand door de aanvaarding van een bestelling door Zoets.

4.2 Zoets behoudt het recht om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden.

4.3 Zoets kan u ten alle tijde telefonisch of via e-mail contacteren met de vraag uw bestelling schriftelijk te bevestigen of aan te passen.

5. Leveringen

5.1 Zoets levert de via de website bestelde goederen enkel af in het afgesproken verkooppunt of op het afgesproken leveradres waar ze door u zullen worden afgehaald of ontvangen op de voorziene dag tijdens de openingsuren van het verkooppunt of het beloofde tijdstip van levering.

5.2 De bestelde goederen worden bij de levering door u nagezien op kwaliteit en correctheid.

6. Betalingen

6.1 Indien de betaling om welke reden dan ook niet uitgevoerd werd, neemt dit de verschuldigdheid van de prijs niet weg en dient deze voldaan te worden op het volgende rekeningnummer, BE26 9733 6635 8829, binnen de wettelijke betalingstermijn van 14 dagen na levering.

6.2 Het risico van de goederen gaat over van Zoets naar u zodra de aflevering gebeurde. De eigendom zelf gaat evenwel pas over naar u na ontvangst van de betaling.

6.3 Indien u zich akkoord verklaart met onze offerte, verklaart u zich tevens akkoord met het ontvangen van een elektronisch factuur volgend op deze offerte. Indien u de factuur via post wenst te ontvangen, zien wij ons genoodzaakt een administratieve kost van 1,50 euro per factuur aan te rekenen.

6.4 Onze facturen zijn contant betaalbaar.
Bij niet betaling op de vervaldag is zonder aanmaning en van rechtswege :
- een verwijlintrest verschuldigd conform de bepalingen van de Wet Betalingsachterstand inzake Handelstransacties van 02.08.2002
- een schadevergoeding verschuldigd van 10% van het factuurbedrag.

7. Herroeping en retourbeleid

7.1 U mag het contract herroepen om welke reden dan ook en zonder opgave daarvan. U kunt uw herroepingsrecht uitoefenen mits Zoets hiervan per e-mail (info@zoets.be) op de hoogte wordt gesteld, binnen 14 dagen na:

– de dag waarop u het product fysiek hebt ontvangen;
– de dag waarop u het laatste product fysiek hebt ontvangen indien u in dezelfde bestelling meerdere goederen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd;
– de dag waarop u het laatste zending of het laatste onderdeel fysiek hebt ontvangen indien de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen.

7.2 U zendt de producten onverwijld en in elk geval binnen 14 dagen na de dag waarop u uw beslissing om het contract te herroepen overeenkomstig artikel 7.1 heeft meegedeeld, terug. De termijn is in acht genomen wanneer u de producten terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

7.3 In geval van herroeping zal de prijs van de producten volledig aan u worden terugbetaald als de geretourneerde producten allen in de originele verpakking worden teruggestuurd. De kosten van het terugzenden zijn steeds volledig te uwen laste.

7.4 Als het product gebreken vertoont, mag u dit melden en het product retourneren conform de wijze en termijnen vermeld in punt 7.1 en 7.2. Zoets biedt u naar uw keuze vermeld op het contactformulier een nieuw product aan of uw geld terug, en betaalt de kosten van het verzenden en retourneren.

7.5 Retourzendingen dienen te gebeuren aan het adres van de vennootschapszetel van Zoets, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders gevraagd.

7.6 Wanneer u een product aan Zoets retourneert, o.w.v. herroeping dan wel gebreken aan het product, moet u het contactformulier, dat op de website www.zoets.be te vinden is, ingevuld doorsturen.

7.7 Wanneer u een product aan ons retourneert, o.w.v. herroeping, dan wel gebreken aan het product, zal Zoets het geretourneerde product controleren en u binnen een redelijke termijn per e-mail op de hoogte stellen van de eventuele terugbetaling.

7.8 Terugbetalingen gebeuren onder gebruikmaking van hetzelfde betaalmiddel als hetgeen door u tijdens de oorspronkelijke transactie werd gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk met een ander betaalmiddel heeft ingestemd en met dien verstande dat u als gevolg van zulke terugbetaling geen kosten heeft. Het verschuldigde bedrag wordt zo snel mogelijk verwerkt en in ieder geval binnen 30 dagen nadat we uw melding inzake uitoefening van uw herroepingsrecht ontvingen of nadat Zoets u per e-mail heeft laten weten dat u recht hebt op terugbetaling voor het product met gebreken en nadat we alle producten retour ontvangen hebben.

7.9 Als u niet handelt conform punt 7.1, 7.2 en 7.3, hebt u geen recht op herroeping of het doen gelden van klachten voor gebreken. In voorkomend geval kan er uiteraard ook geen sprake zijn van terugbetaling of vervanging van de producten.

7.10 Deze regeling geldt niet voor goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid. Partijen aanvaarden dat alle goederen die onder meer melkgerelateerde producten, graanproducten, vleesproducten of eieren betreffen onder deze uitzonderingsregeling vallen en waarop derhalve het herroepingsrecht niet geldt.

8. Aansprakelijkheid

8.1 Zoets is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van Zoets is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van Zoets komen.

8.2 Zoets draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto’s, folders en andere vormen van voorlichtingsmaterialen voor zover ze onder de verantwoordelijkheid van derden zijn uitgegeven.

8.3 Voor handelingen en/of tekortkomingen van derden draagt Zoets eveneens geen verantwoordelijkheid.

8.4 Zoets is niet aansprakelijk voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel.

8.5 Aansprakelijkheid voor schade waartegen u reeds bent verzekerd wordt ten alle tijden door Zoets uitgesloten.

8.6 Aansprakelijkheid voor schade die door Zoets is toe te rekenen beperkt zich tot het bedrag van de bestelling of hoogstens tot het bedrag waartoe Zoets verzekerd is.

9. Wijzigingen van de Voorwaarden

9.1 Zoets kan de Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Als er wijzigingen worden doorgevoerd, zal Zoets via de website een nieuwe versie van de Voorwaarden beschikbaar stellen.

9.2 U begrijpt en stemt ermee in dat, indien u de Services gebruikt na de datum waarop de Voorwaarden zijn gewijzigd, Zoets dit gebruik zal beschouwen als aanvaarding van de aangepaste Voorwaarden.

9.3 U begrijpt en stemt ermee in dat Zoets eventueel uw goedkeuring ter aanvaarding van de Voorwaarden expliciet opnieuw kan vragen via onze website. In dit geval kunnen de Services voor u ontoegankelijk blijven zolang u uw goedkeuring niet heeft gegeven.

10. Algemene juridische voorwaarden

10.1 U stemt ermee in dat, indien Zoets geen wettelijke rechten of rechtsmiddelen uitoefent of afdwingt die zijn opgenomen in de Voorwaarden (of die Zoets volgens de wet tot zijn beschikking heeft), dit niet als officiële afstandsverklaring van de rechten van Zoets kan worden beschouwd, en dat die rechten of rechtsmiddelen nog steeds ter beschikking van Zoets staan.

10.2 Indien een bevoegde rechter oordeelt dat een bepaling van deze Voorwaarden nietig is, wordt die bepaling uit de Voorwaarden verwijderd zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtsgeldigheid van de overige Voorwaarden. De overige bepalingen van de Voorwaarden blijven onverminderd van kracht en afdwingbaar.

10.3 Op de Algemene verkoopsvoorwaarden en uw relatie met Zoets krachtens de Voorwaarden is het Belgisch recht van toepassing, waarbij geen gehoor wordt gegeven aan de bepalingen aangaande conflicterende wetten. U en Zoets gaan ermee akkoord zich te onderwerpen aan de rechtspraak van de bevoegde rechtbanken in België voor het oplossen van enige juridische kwesties die voortvloeien uit de Voorwaarden. Bij gelijk welke betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van Zoets bevoegd en is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.